Logo

Clubgebouw 'Eindelijk Thuis'
Vlisterweg 24
2871 VH Schoonhoven
info@smashkc.nl

Facebook NTTB

NTTB

21 januari 2023 door Ab

Notulen ledenvergadering 24 januari 2022

Afwezig met kennisgeving zijn: John, Cor, Peter de Heij (komt later) en Arjan.

- Peter van den Heuvel heet iedereen welkom om iets over 20:00 uur.

- Peter geeft aan dat Ab gestopt is als voorzitter, Peter heeft een kleinigheidje voor Ab als dank voor zijn 10 jaar voorzitterschap en alle hand- en spandiensten die hij daarnaast heeft gedaan. Gelukkig blijft Ab wel dingen voor de club doen.

- We hebben geen voorzitter op dit moment, Jan Lindsen heeft bedankt voor de eer om nieuwe voorzitter te worden. Jan wil wel ondersteunen met gesprekken bij de gemeente etc. Er gaat gezocht worden naar een nieuwe voorzitter.

- De toekomst van Smash in onzeker vanwege het pand, hoelang kunnen we hier nog blijven? En daarnaast is er ook sprake van vergrijzing binnen de club. De hoop is nog altijd dat Smash kan blijven zitten op de huidige locatie.

- Peter geeft aan zelf geen voorzitter te worden. Voor de korte termijn wordt dit door het bestuur opgevangen, voor de langere termijn dient er een nieuwe voorzitter te komen. Het is belangrijk dat er nieuwe leden komen, misschien niet voor de categorie van 6-12 jaar maar wel voor de categorie 15-50 jaar bijvoorbeeld.

- Het is belangrijk dat Smash meer gezien gaat worden, de website gaat steeds meer kosten. Op facebook is er de mogelijkheid om berichten te promoten tegen betaling, misschien is dat een optie. Hidde gaat navraag doen voor het ontwikkelen van een nieuwe flyer en gaat zich verdiepen in Facebook.

- De vakschool benaderen is ook een optie om nieuwe leden te werven. Daarnaast heeft Jan Lindsen met de SWOS gesproken: er zijn mensen langsgekomen bij Smash en die waren positief. Deze mensen willen graag flyers hebben die ze uit kunnen delen. Er dienen nieuwe flyers ontworpen te worpen. Ook gaat er gekeken worden op welke manieren de zaal nog meer gebruikt kan worden. Vanuit de SWOS is er ook een kunstroute die hier gestart kan gaan worden. Ook is er de mogelijkheid om een wandeling te organiseren en dan bij Smash te eindigen.

- Bert Heijkoop, Bjarne en Berry van den Haselkamp en Danny van Gelder hebben hun lidmaatschap opgezegd.

- Ook een aantal bedrijven zijn gestopt als sponsor: o.a. de Waag en SCU.

- Tegenwoordig heeft Smash nog maar 23 leden.

- Ab en Peter hebben 2 jaar geleden een vergadering met de gemeente gehad over het pand, de verwachting is dat we hier niet lang meer kunnen blijven zitten.

Financieel overzicht:

- De helft de contributie wordt afgeschreven, door corona moest de club noodgedwongen lang dicht.

- Keukencentrum sponsort tegenwoordig 250 euro in plaats van 1000 euro.

- Er zijn minder barinkomsten, de grootste reden hiervan is corona.

- Er wordt geen rente meer ontvangen bij de bank.

- Er zijn veel subsidies binnen gekomen n.a.v. van diverse aanvragen door Peter, ook de plus acties hebben een leuk bedrag opgeleverd.

- De kascommissie (John en Rob) verklaren hierbij alle stukken en bescheiden, betrekking hebbende op de financiële administratie over het jaar 2021 van Smash K.c. te hebben gecontroleerd en akkoord bevonden. De kascommissie verzoekt de vergadering om de penningmeester en het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid over het jaar 2021, dit is het geval.

- Rob en John zijn ook volgend jaar de kascommissie, Ab wordt reserve.

- De contributie gaat niet verhoogd worden, de barprijzen zullen iets omhoog gaan.

- Het onderhoud van het clubgebouw staat gepland op 7 Mei.

- Smash heeft een kapvergunning, de bomen mogen gesnoeid worden mocht dat nodig zijn.

- Smash heeft besloten om met de jeugd te stoppen. Er is nog wel een jeugdteams maar de ouders gaan dit zelf regelen. Robin zorgt ervoor dat er een sleutel naar de ouders van de junioren gaat.

- De website gaat verlengd worden met 3 jaar tegen 10% korting.

- Het clubblad gaat  vervangen worden door een digitale nieuwsbrief.

- Er zijn dit jaar 4 teams: 2 DUO, 1 regulier en 1 jeugdteam.

- Er zijn subsidies beschikbaar voor ledenwerving, dit is met name op de jeugd gericht.

Rondvraag:

- Martin: wat gaan we doen met de onderhoudsdag?

Er gaat zoals gebruikelijk schoongemaakt worden en er gaat gekeken worden wat er eventueel opgehoogd moet worden. Het ophogen gebeurd op een andere datum.

- Rob: hoe zit het met de coronaregels? Er kan gewoon gespeeld worden, alleen is het nog de vraag of er competitie gespeeld kan worden. Smash gaat vragen om een QR code tijdens de competitie bij binnenkomst van het uitspelende team.

- Peter de Heij: ik ben bij de vergadering geweest van de gemeente over de herindeling van Noord. Eind 2023 gaat er een begin gemaakt worden met de sloop, in 2024 gaat er gebouwd worden maar er is nog veel onduidelijk. Er komt mogelijk een restaurant op de plek waar nu het witte huis achter Smash staat.

- Hidde: de website moet aangevuld worden mochten we de flyers gaan maken, dat er actuele informatie te vinden is op de website en de flyer. Hidde gaat dit met Peter oppakken.

- Peter van den Heuvel: het Kersttoernooi is niet doorgegaan. 30 april gaat het kersttoernooi gehouden worden zonder BBQ. De BBQ is op 27 Augustus.

- Peter van den Heuvel: de vloer in de zaal wordt steeds slechter, hier moet iets aan gedaan worden. Deze gaat niet vervangen worden, maar deze zal gelakt en geschuurd gaan worden. Remco gaat hier informatie over inwinnen.

De vergadering wordt afgesloten onder het genot van een drankje.

Robin van Randwijk