Logo

Clubgebouw 'Eindelijk Thuis'
Vlisterweg 24
2871 VH Schoonhoven
info@smashkc.nl

Facebook NTTB

NTTB

5 februari 2024 door Ab

Notulen ledenvergadering 22 januari 2024

Aanwezig: Ab, Martin, Cees, Jake, Louis, Jasper, Cor, Rob, Jan, Hidde, Remco, Peter van den Heuvel, Robin en Joost.

Afwezig met kennisgeving: Arjan, Peter de Heij en John.

1) Peter opent de vergadering rond 20:10 en heet iedereen welkom.

2) Jasper vraagt zich af of de prijzen aangepast gaan worden, dit is het geval en wordt bij punt 3 verder belicht.

Jake vraagt zich af of er rook- en CO2-melders in het gebouw dienen te hangen. Peter is dit nagegaan bij de Onderlinge verzekeringen en dit is niet het geval.

Bij de vorige vergadering kwam naar voren dat de vloer nog steeds te glad is. Peter heeft contact gehad met degene die de vloer behandeld heeft. We hebben een middel gehad om dit tegen te gaan. Peter vraagt aan de leden of het effect heeft gehad. Het heeft zeker effect gehad, Louis geeft aan dat we vorig jaar weggleden maar dat dit nu niet meer het geval is.

3) Met betrekking tot prijsverhogingen is onderstaande door het bestuur besloten:

- De contributie gaat met €1 per maand omhoog. Leden die dit jaar al betaald hebben voor het gehele jaar zullen een extra betaling doen om dit te compenseren.

- Aquarius groot (halve liter) gaat naar €2,50.

- Vlamtosti gaat naar €2,25.

- De zaalhuur voor de dansgroep van Annemiek gaat omhoog naar €17,50 per uur.

De leden zijn het eens met bovenstaande maatregelen.

Jan geeft aan dat de gemeente achter op schema ligt met de werkzaamheden bij Smash in de wijk, de vertraging is op dit moment ongeveer 1,5 maand. Verder wordt de planning wel aangehouden. Mocht het clubgebouw eventueel moeten wijken dan komt dit naar voren in het tweede plan, alleen is hier nog niets van bekend op dit moment, geen nieuws is goed nieuws voorlopig.

Jasper is aanwezig geweest voor de keuring van de heiwerkzaamheden in de buurt van het clubgebouw, er is niks bijzonders geconstateerd.

4) De kantineopbrengst blijft achter, wat het eigenlijk zou moeten zijn qua opbrengsten: €1 inkoop à €2 verkoop. Wat ook meespeelt in de achterblijvende financiën is dat de leden niet hoeven te betalen bij de nieuwjaarsborrel en de onderhoudsdag. Daarnaast sponsort Smash een gedeelte van de jaarlijkse barbecue.

Om de financiën inzichtelijker te krijgen gaat er bijgehouden worden hoeveel er per avond omgezet gaat worden. Dit geldt zowel voor de training / recreantenavond als ook voor de competitieavonden. Er is afgesproken dat er maximaal €50 in de portemonnee zit en dat de rest in de kluis gedaan wordt.

Een grote uitgave was de CV ketel, deze heeft €1200 gekost, op termijn moet de CV ketel geld gaan opleveren.

Smash heeft €159 terug gekregen van energieleverancier Engie.

Er zijn kosten gemaakt voor het verspreiden van folders om meer leden te werven maar hier heeft Smash ook subsidie van de gemeente Krimpenerwaard voor ontvangen. Er is aan de gemeente nog een keer subsidie gevraagd voor het verspreiden van folders maar dit is afgewezen.

Er wordt gevraagd of de stichting Spomuza nog bestaat. Peter gaat dit uitzoeken.

De bekers waren dit jaar iets duurder voor het kersttoernooi door de plaatjes op de bekers.

De kantine artikelen zijn te laag begroot, Peter gaat ze beide met €500 euro verhogen: inkoop + omzet.

5) De kascommissie (John en Ab) verklaren hierbij alle stukken en bescheiden, betrekking hebbende op de financiële administratie over het jaar 2023 van Smash K.C. te hebben gecontroleerd en akkoord bevonden. De kascommissie verzoekt de vergadering om de penningmeester en het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid over het jaar 2023, dit is het geval.

John treedt uit de kascommissie, Ab blijft aan en Jasper neemt zitting in de kascommissie, Rob wordt reserve.

6) Er wordt niet meer zoveel aan ledenwerving gedaan, we willen nog een keer de folders rond gaan brengen, dit kost ongeveer €350 euro.

Er wordt aan Jan gevraagd of er nog ontwikkelingen zijn met de vakschool: Jan heeft contact gehad met de tijdelijke directeur en gaat ervoor zorgen dat er een poster en flyers komen te hangen op de vakschool. Hopelijk levert dit weer nieuwe leden op.

Er is besloten om een online advertentie op Facebook te gaan plaatsen. Ook zal er eventueel in het Kontakt een advertentie geplaatst gaan worden om zo leden te werven want Smash heeft op het moment nog maar 22 leden.

Wanneer je geen lid meer wilt zijn van Smash meld het dan graag zo spoedig mogelijk om hiermee nare discussies te voorkomen. Zolang iemand lid is heeft Smash ook een afdracht naar de NTTB toe.

7) Martin was niet in staat de goten schoon te maken vanwege het slechte weer, hij gaat dit binnenkort doen.

8) De website kost geld, de vraag is of we het willen behouden. Ab: waarom zouden we de e-mail aanhouden? Ab checkt wat het op zou kunnen leveren wanneer we de e-mail zouden opzeggen. Er is besloten om de website wel online te houden vanwege de (digitale) zichtbaarheid.

De Wifi behouden we omdat we hiermee de thermostaat op afstand kunnen bedienen.

9) Er is besloten om het clubblad te schrappen.

10) Er zijn deze competitie 2 DUO teams, beide actief in de 5e klasse.

Jake: wat gebeurt er als iemand verhinderd is en de tegenstander niet wil verzetten? Ab: dan kan je desnoods met 1 man op pad.

Cees: de afstanden zijn erg ver voor ons deze competitie, de dichtstbijzijnde uitwedstrijd is in Alphen aan den Rijn. Het bestuur geeft aan hier melding van te maken bij de NTTB.

Er zijn een aantal boetes binnengekomen het afgelopen seizoen. Smash zal deze boetes betalen. Er wordt aan de competitiespelers gevraagd erop te letten dat de uitslagen op de juiste wijze worden ingevuld in de app.

11) Jasper vraagt of er speeltafels en/of telborden vervangen dienen te worden. Remco geeft aan dat er maar één goed telbord is. Er gaat door de mensen die op donderdagavond spelen bekeken worden wat er vervangen dient te worden.

Robin maakt een opmerking dat de noodverlichting / vluchtwegverlichting nog niet op orde is. Peter gaat ervoor zorgen dat de lampen die moeten branden dit in de toekomst zullen doen.

Peter vraagt zich af of we door moeten gaan met de airfryer. Er is door de leden besloten dat we hiermee door zullen gaan.

Peter geeft aan dat er veel afval is, kunnen we dit met elkaar regelen om dit op te ruimen? Er is besloten dat niet alleen Peter meer naar het afval om hoeft te kijken.

Jake: wat doen we met het statiegeld? Dat dient degene die de boodschappen doet te regelen en bij te houden en het statiegeld in de kluis te doen of dit rechtstreeks met Peter financieel af te handelen.

Agenda 2024:

- 11-05 onderhoudsdag

- 07-09 barbecue

- 14-12 Kersttoernooi

12) Rond 21:45 sluit de vergadering en wordt iedereen uitgenodigd voor een drankje aan de bar.